Logo Protestante Kerk Nederland

College van kerkrentmeesters

Sinds onze kerk bij de PKN hoort kennen we een college van kerkrentmeesters, die wordt bijgestaan door een technische commissie, een boekhouder en een adviseur. Verder is er een aparte orgelcommissie, die zorg draagt voor de goede staat van het orgel. Het college bestaat uit vijf personen, waarvan er drie personen zitting hebben in de kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiële zaken die nodig zijn voor leven en werken van de plaatselijke gemeente. Hoewel het college een grote mate van zelfstandigheid heeft, zal dit het beleid van de kerkenraad volgen. Samen met de kerkenraad wil het de gemeente opbouwen.

Het college betrekt de gemeente zoveel mogelijk bij de materiele en financiële zaken. Het wil helder zijn en transparant. Jaarlijks presenteert het de jaarrekening geheel en volledig aan de gemeente.

 

 

 

Tot de taken en werkzaamheden behoren onder andere:

v     Beheer en werving geldmiddelen

v     Onderhoud gebouwen ( in overleg met en verantwoording aan de stichting)

v     Onderhoud inventaris

v     Optreden als werkgever; personeelsbeleid

v     Ledenadministratie

v     Financiële administratie

Ons kerkgebouw, de pastorieën, de kosterswoning alsmede de parkeerplaats zijn eigendom van de Stichting tot behoud van het erfgoed van de Gereformeerde Kerk van Den Ham. Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Voor de exploitatie van het kerkelijk leven is een bedrag nodig van ongeveer € 300.000,–. Het merendeel van de gemeenteleden draagt trouw en naar draagkracht bij. Behalve via de vrijwillige bijdrage komt er geld binnen door de wekelijkse collecten, giften, en de inkomsten van de keuken.

Naar verwachting zal er in de komende jaren slechts een bescheiden verhoging van de vrijwillige bijdragen nodig zijn. Bij sommigen is een appèl om de bijdrage te verhogen gerechtvaardigd.

Contactadres:  
H. Ridderinkhof
Lambertinck 12
tel. 672940
h.ridderinkhof@outlook.com
                                                  
                                                          

© 2024 Imagined