Logo Protestante Kerk Nederland

Eredienst

wandkleedUit het beleidsplan eredienst

Twee brandpunten

Centraal in het leven van de gemeente staan de erediensten. Het doel van de eredienst is de ontmoeting met de Here en het eren van Zijn naam. In deze ontmoeting zijn twee zaken van belang, die vergelijkbaar zijn met de twee brandpunten van een ellips: Het Woord van God en het antwoord van de gemeente.

Het Woord wekt het nieuwe leven met de Heer! De Heer is niet ‘vanzelfsprekend’ aanwezig en het Woord staat niet ‘tot onze beschikking’. Daarom bidden we om de verlichting door de Heilige Geest en behoort de eerbiedige verwachting kenmerkend te zijn voor de sfeer tijdens de eredienst.

Het andere brandpunt is het antwoord van de gemeente. Ook daarvoor zijn we aangewezen op de leiding van Gods Geest. De Geest wekt geloof, gebed, dank en lof in hart en mond van de gelovigen.

Tussen de gemeenteleden is er verscheidenheid in beleving. Woord en Geest binden mensen samen. Het eensgezind, eenparig, verheerlijken van de Here is een voorwaarde voor een zegenrijke viering van de eredienst.

Werkwijze en doel

De kerkenraad gaat zorgvuldig om met de rust en de vertrouwde orde in de erediensten. Nieuwe vormen en middelen kunnen evenwel dienstbaar zijn aan de verkondiging van het evangelie en de ontmoeting met de Heer.

De doelstelling voor de komende jaren is: de gemeenteleden vieren het heil van God en ervaren de erediensten als ‘inspirerend’. Zij ondervinden tijdens de eredienst onderlinge verbondenheid en iets dat getypeerd kan worden als ‘thuiskomen’. Ondanks verscheidenheid in beleving verstaan zij elkaar en brengen zij God eensgezind de lof.

Bijzondere diensten

Niet alle diensten hebben een zelfde karakter. De tweede dienst is dikwijls een leerdienst, waarin een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. Maar er zijn ook laagdrempelige diensten. Daarmee hopen we buitenstaanders te bereiken. Te denken valt aan jeugddiensten, gospeldiensten, ‘anders’diensten, de open lucht dienst en (gezamenlijk met de hervormde gemeente), de ‘kind-op-schoot’en de zangdiensten. In de twee jaarlijkse ‘gezinsdiensten’ is er bijzondere aandacht voor de kinderen. Meestal zorgt de organist voor begeleiding, maar ook de band ‘Joy’ of het combo verleent regelmatig medewerking.

© 2024 Imagined