Logo Protestante Kerk Nederland

Diaconie

Tot de taken van de diaconie behoren onder andere: Opstelling van het collecterooster (samen met het college van Kerkrentmeesters); Inzameling van de gaven tijdens de erediensten; de spaarpiramides t.b.v. Kinderen-in-de-knel; het klaarmaken van de avondmaalstafel en helpen bij de bediening; de kerkradio/kerktelefoon; vervoer ouderen/gehandicapten naar de kerk; ondersteuning van de vrijwillige hulpdienst; organisatie diaconale vakantieweken i.s.m. de Herv. diaconie; ondersteuning van gemeenteleden die een diaconaal project doen; bezorgen ‘Kracht naar kruis’; verzorgen kerstattenties (samen met wijkcontactdames); bieden van bijstand aan mensen met maatschappelijke of financiële problemen; contact met de burgerlijke gemeente

Doelstelling

Aangezien diaconaat een zaak van de hele gemeente is, richt de diaconie zich – o.a. via het kerkblaadje – voortdurend tot alle leden van de gemeente met een oproep tot dienstbaarheid.

Ter wille van de betrokkenheid van de gemeente bestaat het voornemen te werken aan diaconale projecten die gedurende langere tijd ondersteund kunnen worden.

Inmiddels heeft de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) plaatsgevonden. Nu de centrale overheid een stap terug heeft gedaan kan er een gat ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod. De burgerlijke gemeente heeft meer verantwoordelijkheid gekregen evenals maatschappelijke organisaties en kerken. Maatschappelijke organisaties en projecten die voorheen vanuit een landelijke pot werden bekostigd, zijn steeds meer van de burgerlijke gemeente afhankelijk. De diaconie zal in knelsituaties daarop alert moeten zijn.

De Diaconale Zondag: Zorg voor je naaste dichtbij.

In Twenterand kennen we al enige jaren een Diaconaal Platform Twenterand (DPT), waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen- stichting Manna, Stichting Waypoint, Stichting BOOT en Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk- willen we ons inzetten voor de kwetsbare medemens dichtbij.

Bij diaconie denken we vaak aan goede doelen ver weg of misschien aan stille hulp. Maar feitelijk is het een van onze kerntaken als kerkelijke gemeente om zorg te dragen voor de mensen die geen helper hebben. En die zijn er, steeds meer, nu de vanzelfsprekendheid van het naar elkaar omzien en de verzorgingsstaat steeds verder afbrokkelt. Als christen zou je hulp moeten bieden aan kwetsbare mede-inwoners, ongeacht afkomst en levensovertuiging, uit liefde voor God en de medemens (www.diaconaalsteunpunt.nl).

Digitaal geven met Givt (vanaf januari 2020)

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil jij dit ook? Ga dan naar de uitleg!

Contactadres: 
janny.nieuwerth@gmail.com
Mevr. J. Nieuwerth-Huzen (secretaris)
Lambertinck 22
tel: 0546-673164
 
Dhr. R.A. Zandberg (voorzitter)
Smitstraat 29
tel: 06-23268993
r.zandberg@zonnet.nl

© 2024 Imagined