Logo Protestante Kerk Nederland

Het gebouw en het interieur

Het gebouw van onze kerk bestaat uit een hoofdgebouw, te weten een kerkzaal met twee bijzalen en de consistorie, het is in 1980 gebouwd onder architectuur van G. de Jong. In 1988 kwam er een grote zaal en drie vergaderruimtes bij, waarna het gebouw zijn huidige vorm bereikte. In 2013 zijn er 52 zonnepanelen in de vorm van een kruis op het dak gelegd. Aan de buitenkant is het Christusmonogram te vinden met hieronder de tekst ‘Gereformeerde Kerk’. De eerste steen werd op 5 september 1979 ingemetseld met als tekst: ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid’. Een oorkonde met deze tekst en welke commissies en personen bij de bouw betrokken waren, is ingemetseld achter deze steen. Op 17 april 1980 werd de kerk in gebruik genomen, de gemeente telt dan 1600 zielen. De kerk beschikt nu over 800 zitplaatsen, inclusief de nevenruimtes.

De verbondenheid met de oude kerk is nog zichtbaar voordat je de kerkruimte ingaat: de gevelsteen die in de destijds nieuwgebouwde kerk in 1870 werd gemetseld heeft een plek gekregen tussen de twee toegangsdeuren van de kerkruimte. De tekst: ‘En vele volken zullen heengaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het huis van den God Jacobs, opdat hij ons leere van Zijne wegen en dat wij wandelen in Zijne paden’. (Jesaja 2: 3 Oude Berijming)

In het interieur nemen het houtsnijwerk van de kansel, het orgel, het mozaïek, de gedenkplek en het wandkleed (103.830 knopen) een opvallende plaats in. Het wandkleed hangt voor op de marmeren muur naast de preekstoel, geknoopt door leden van de vrouwenverenigingen, naar het ontwerp van de heer H.J. Bramer. Op 20 april 1980 werden de kanselbijbel, de doopvont, het avondmaal servies, de paaskaars en de kandelaar naar het liturgisch centrum binnengedragen. De heer W.H. Wermink maakte de kansel, de avondmaalstafel, de doopvont, de knielbank en de balustrade van de orgelgalerij; allemaal in dezelfde houtstijl.

Het liturgisch centrum is een verhoogd podium met hierop de preekstoel (enkele treden hoog), de doopvont, de avondmaalstafel, een knielbank voor huwelijk- en belijdenisdiensten en een houten standaard met de paaskaars. Het houten tafereel op de preekstoel is een afbeelding die de volgende Bijbeltekst symboliseert: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’. (psalm 119:5) Op de preekstoel ligt een kanselbijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling. Op de avondmaalstafel staat een lessenaar die gebruikt wordt door gemeenteleden, zoals bijvoorbeeld de leiding van een kindernevendienst. Naast de lessenaar staat een zilveren kan, beker en bord van het avondmaalstel en een bloemstuk (soms liturgisch) dat na de dienst aan een gemeentelid wordt gegeven. Ook de driearmige kandelaar, geschonken door de NGK vindt men op de tafel, de kandelaar is geschonken als dank voor het gebruik van het gebouw tijdens de verbouwing van ‘de Fontein’.

De jeugdclubs maakten een mozaïek tableau met kiezelsteentjes, voorstellend Jezus met kinderen op schoot; ‘Laat de kinderen tot Mij komen’, n.a.v. een plaat uit de kinderbijbel. Dit kreeg eerst een plaats tussen de buiteningangen, na de verbouwing eind jaren 80 kreeg dit tableau een plaats boven de trap naar de kelder.

In 1982 is een nieuw orgel in gebruik genomen, gebouwd door de firma Hendriksen en Reitsma te Nunspeet. Meer informatie over het orgel

© 2024 Imagined