Logo Protestante Kerk Nederland

Bijbel- en groeigroepen & gebedskringen

In de missie van onze kerk staat: “We verlangen, geleid door de Heilige Geest en gehoorzaam aan Gods Woord, …… te werken aan de vorming van gemeenteleden tot discipelen”.

Onder vorming verstaan we, dat de gelovigen meer en meer op de Here Jezus gaan lijken. Toerusting is het middel waardoor binnen de gemeente de vorming naar het beeld van de Heer en de goede vervulling van taken wordt bevorderd.

Het doel is, dat de gemeenteleden afzonderlijk én samen de Heer leren kennen, op Hem gaan lijken, hun gaven leren ontdekken en ontplooien en Hem gehoorzaam volgen. Vorming en toerusting zijn gericht op onderling dienstbetoon, de opbouw van het lichaam van Christus en op de vervulling van ieders missie in de wereld.

In overleg met de betrokken commissies streeft de kerkenraad er naar, dat gemeenteleden die een bijzondere taak vervullen daarvoor toerusting geboden wordt.

© 2024 Imagined