Logo Protestante Kerk Nederland

Kerkenraad

De kerkenraad heeft als taak om leiding aan de gemeente te geven. In het beleidsplan is verwoord welke plannen er op de diverse terreinen liggen voor de komende jaren. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt steeds een deel van het beleidsplan aan de orde. Vanzelfsprekend vormen de ‘missie’ en de ‘identiteit’ de rode draad voor het kerkelijk beleid.

De gereformeerde kerk van Den Ham is verdeeld in twintig wijken. Aan iedere wijk is een wijkouderling, ( 3 wijken zijn vacant) een wijkdiaken, een jeugdouderling en een wijkcontactdame en/of pastoraal medewerk(st)er  verbonden.

De kerkenraad bestaat uit 20 wijkouderlingen, 12 diakenen, 4 jeugdouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, de scriba en de beide predikanten. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de beide predikanten, de scriba, de 2e scriba, een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester.

Kerkenraad

Gemeenteavonden

Tweemaal per jaar is er een gemeenteavond. In de maand maart of april worden de financiën van de kerk, zending en diaconie besproken. Er is dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over alles wat het gemeente-zijn betreft. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Daarnaast bespreken we zo mogelijk nog een thema, dat belangrijk is voor de opbouw van de gemeente. De gemeenteavond in november is iets minder zakelijk. Dan hebben we de hele avond de tijd voor een belangrijk thema over geloofsontwikkeling of gemeenteopbouw.

De kerkenraad vergadert in de regel op de eerste dinsdag van de maand. Het adres van de scriba is: J.A. Kroese-Kleinjan, Ketelaarweg 11, tel. 0546-671861; scriba@gkdenham.nl

 

 

© 2021 Imagined