Logo Protestante Kerk Nederland

Kerkenraad

De kerkenraad heeft als taak om leiding aan de gemeente te geven. In het beleidsplan is verwoord welke plannen er op de diverse terreinen liggen voor de komende jaren. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt steeds een deel van het beleidsplan aan de orde. Vanzelfsprekend vormen de ‘missie’ en de ‘identiteit’ de rode draad voor het kerkelijk beleid.

De gereformeerde kerk van Den Ham is verdeeld in negen marken. Aan iedere marke is een ouderling, ( 1 marke is vacant) een diaken (1 marke is vacant), een jeugdouderling en een pastoraal medewerk(st)er (2 marken zijn vacant) verbonden.

De kerkenraad bestaat uit 9 marke ouderlingen, 9 marke diakenen, 4 marke jeugdouderlingen, 7 marke pastoraal medewerkers, 2 ouderling-kerkrentmeesters, de scriba en de predikant en kerkelijk werker. De kleine kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de predikant en de kerkelijk werker, de scriba, de 2e voorzitter en de 2e scriba, de voorzitter van de diaconie en een ouderling-kerkrentmeester.

Kerkenraad

Gemeenteavonden

Tweemaal per jaar is er een gemeenteavond. In de maand maart of april worden de financiën van de kerk, zending en diaconie besproken. Er is dan ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over alles wat het gemeente-zijn betreft. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Daarnaast bespreken we zo mogelijk nog een thema, dat belangrijk is voor de opbouw van de gemeente. De gemeenteavond in november is iets minder zakelijk. Dan hebben we de hele avond de tijd voor een belangrijk thema over geloofsontwikkeling of gemeenteopbouw.

De kerkenraad vergadert in de regel op de eerste dinsdag van de maand. Het adres van de scriba is: J.A. Kroese-Kleinjan, Ketelaarweg 11, tel. 0546-671861; scriba@gkdenham.nl

 

 

© 2024 Imagined