Logo Protestante Kerk Nederland

Inspirerende erediensten

avondmaal

Sinds 2008 is een commissie ‘inspirerende erediensten’ bezig de ideeën rond de eredienst uit te werken, die in het proces van gemeenteopbouw naar voren zijn gekomen. Na raadpleging van de gemeente zijn in verband met de eredienst 7 thema’s benoemd die een nadere uitwerking vergen.

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad en de commissie zijn zich er van bewust, dat in de eredienst de ontmoeting met de Heer centraal staat. Voor het inspirerende gehalte van de dienst zijn we in de eerste plaats aangewezen op de werking van Gods Geest. Daarom is het gebed om de Geest essentieel. Vanuit die houding werken we aan vernieuwing van de eredienst. De commissie heeft inmiddels voorstellen gedaan omtrent de betrokkenheid van de kinderen, de viering van het heilig avondmaal; de paaskaars en de doopkaars. De kerkenraad heeft de meeste voorstellen inmiddels overgenomen en ingevoerd.

De commissie hoopt per jaar ongeveer 2 thema’s te bespreken. Daarnaast bekijkt de commissie of de ingevoerde veranderingen aan de verwachtingen voldoen.

© 2024 Imagined